Verslag bijeenkomst afgevaardigden van de Tekeningrassen clubs

via “Google Meet” op 18 november 2021.

M.k.a.: G.E.A. Grooten, A. Hertogh en H. Harte.

Aanwezig:

Namens de Hollander club:  J.G. Derksen en B. Meijer.

Namens de E.N.P.C.:  Th. Janssen.

Namens de Lotharinger clubA.J.M. Assinck.

Namens de R.E.J. club. D. Nicolai via de telefoon en J.A.M. Mars.

Namens NRC & WNCD.W.H. Krooshof en J.A.M. Mars.

  1. Welkom.

Om 20:20 opent Jan Mars de bijeenkomst met een woord van welkom aan allen. Doeke Nicolai is erbij zo goed en zo kwaad als het kan  via de telefoon verbinding. Jan Mars geeft aan dat het de bedoeling was om 2 gespreksleiders aan te stellen maar dat het in deze situatie lastig wordt. Daarom is Theo vanavond de gespreksleideren Doeke vult aan waar nodig.

  • Vaststellen agenda.

Er zijn geen aanmerkingen op de agenda en wordt dus bij deze vastgesteld.

  • Ingekomen berichten de bijeenkomst betreffende.

Bericht van verhindering is er binnen gekomen van Gerrit Grooten. Maar dat is volgens Gerrit ook niet zo,n probleem want hij heeft toch geen stem in deze en voelt zich prima vertegenwoordigd door Doeke en Tonny Assinck. Adri Hertogh heeft zich ziek gemeld en Henk Harte kon geen verbinding krijgen.

  • Concept verslag 10 juli 2018 aangaande samenwerking speciaal clubs.

Theo gaat de afgevaardigden langs en geeft Doeke het woord namens de Rijnlander, Eksterkonijn en Japanner club via de telefoon van Jan Mars. Doeke Nicolai geeft uitleg naar aan leiding van de bijeenkomst van 2018. Hij geeft aan dat de druk er een klein beetje af is omdat zich voor de REJ club een nieuw bestuurslid heeft gemeld. Dat neemt niet weg dat er toch een goede basis voor samenwerking moet komen want het ledental loopt langzaam terug.  Dat gaf ook de Hollander club aan bij monde van Jan Derksen. Een fusie is, op dit moment, nog een stap te ver, echter met elkaar in contact blijven is ook wat de Hollanderclub betreft noodzakelijk.  Ook de leden informeren over de stand van zaken bij de andere speciaalsclubs, bv middels de Nieuwsbrief. Tevens zou er tijdens de Tekeningrassenshow aandacht voor samenwerking moeten zijn, zodat de leden eventueel ook onderling in gesprek kunnen gaan. Ook stelt hij voor een werkgroep (afvaardiging uit elke speciaalclub) te formeren die onderzoekt welke mogelijkheden er van samenwerken zijn op de korte en lange termijn. Ben Meijer oppert het idee om een soort “enquête” te houden onder de fokkers op de tekeningrassen show. B.v. welke samenwerkingsvorm zien de leden.

Bezwaar is echter dat je alleen de mensen bereikt die op de Tekeningrassenshow inzenden. Het merendeel der fokkers blijft echter buiten het gezichtsbereik.

Wim Krooshof geeft aan dat NRC & WNC er in eerste instantie helemaal niet uitgenodigd is geworden voor de bijeenkomst op 10 juli 2018. Daar komt als antwoord op van Doeke dat men daar helemaal niet over heeft nagedacht. Ook wordt gezegd dat destijds, tijdens de start van de Tekeningrassen show, de Russen ook als tekeningdieren graag mee wilden doen. Het verhaal zit echter iets anders in elkaar. Wim weet dat omdat hij destijds met o.a. H. Volmer, A. Berman – van Schelven,  Donny Schram,

 J. Kamps en Th. Janssen één van de oprichters was. De Russenclub heeft een geldsom ingelegd die het aantal Russen fokkers vertegenwoordigde. De andere clubs hebben wel de hele startsom ingelegd. Ook Wim wil graag aangesloten blijven maar een fusie zit er ook voor deze club niet in. Samenwerken kan natuurlijk altijd.

Tonny Assinck geeft namens de Lotharinger club aan dat een fusie er zeker niet inzit. Ze hebben in oktober nog een algemene ledenvergadering gehad en daarin is naar voren gekomen dat ze hun eigen identiteit willen behouden. Ook zij willen wel samenwerken en aangesloten blijven. Ondanks alles is er ook bij de Lotharinger club toch veel vergrijzing. Alle clubs zijn bang dat als het nu tot een fusie komt er veel leden hun lidmaatschap op zullen zeggen en dat is ook weer niet de bedoeling.

Theo Janssen geeft namens de Papillon club aan dat bij hun de nood erg hoog is. Echter een fusie is nu nog een stap te ver. Wel stelt hij voor om bv. de clubbladen samen met de REJ club uit te gaan geven. De Hollanderclub en NRC & WNC hebben ook 2 x per jaar hun eigen clubbladen en “Nieuwsflits”. De REJ club kan zich hierin wel vinden. De Lotharinger club geeft geen clubblad uit.

  • Hoe nu verder?

En toen werd het even stil.  Jan Derksen stelt voor om een werkgroep alles in kaart te laten brengen. Hoe de leden tegen samenwerking/fusie aan kijken en wat er moet gebeuren om de Tekening groep toekomst bestendig te maken. Dit voorstel oogst bijval. Daarom wordt aan Theo Janssen en Jan Mars gevraagd om hierin wat te gaan doen. Ook wordt voorgesteld om dit verslag in de clubbladen op te nemen zodat iedereen weet dat er wat speelt en wat er speelt. Ook het voorstel om tijden de Tekeningrassendag even bij elkaar te komen oogst bijval. Jan Mars geeft nog aan dat er in elk geval een vervolg moet komen op deze bijeenkomst. In eerste instantie werd gedacht aan oktober/november 2022 maar bij nader inzien wil men toch in mei bij elkaar komen om alle corona/vogelgriep enz. voor te zijn. Het is wel belangrijk om ook fysiek bij elkaar te komen. Op een avond als deze laat zich dat extra gelden.

  • W.v.t.t.k.

Doeke geeft aan dat hij niet alles heeft kunnen volgen maar dat hij het wel eens is met wat hij ervan mee kreeg.

  • Sluiting.

Theo sluit om ongeveer half tien deze bijeenkomst.

Besluitenlijst:

Bij elkaar komen op de Tekeningrassen show voor de laatste nieuwtjes.  Actie allen.

Planning maken om in mei weer fysiek bij elkaar te komen.         Actie Allen.

Hoe verder de samenwerking gestalte gaan geven                                    Actie Theo/Jan M.

Verslag: J.A.M.  Mars